MỜI BÁO GIÁ VT, KHÍ Y TẾ, HCXN VÀ SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN