Ban hành quy trình khám chữa bệnh tại khoa khám bệnh(số 1700)