TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐƯỢC THAM DỰ VÒNG 2 KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC