PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ

PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ

“Cung ứng kịp thời – Sẵn lòng phục vụ”

Tập thể phòng Vật tư Thiết Bị Y Tế

Phòng Vật tư thiết bị y tế được thành lập năm 2013 và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc bệnh viện, có nhiệm vụ tham mưu cho  Ban Giám đốc, tổ chức thực hiện mua sắm, quản lý, sử dụng, sửa chữa toàn bộ trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, hóa chất đảm bảo hoạt động thường xuyên, liên tục, kịp thời phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh đạt hiệu quả.

  1. Chức năng – Nhiệm vụ:

– Căn cứ kế hoạch chung của bệnh viện lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa, thanh lý tài sản, thiết bị y tế trong bệnh viện, trình giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện việc cung ứng đầy đủ thiết bị y tế, vật tư tiêu hao theo kế hoạch được duyệt.

– Tổ chức đấu thầu, mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, hóa chất theo quy định hiện hành của nhà nước.

– Đảm nhiệm và chịu trách nhiệm về công tác quản lý và sử dụng trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, hóa chất.

– Quản lý các kho cấp phát, cung ứng đầy đủ trang thiết bị y tế gồm máy móc, thiết bị, dụng cụ, vật tư, thiết bị y tế, vật tư thay thế sửa chữa và vật tư tiêu hao, hóa chất, theo nhu cầu của các khoa, phòng nhằm phục vụ công tác khám chữa bệnh.

– Lập kế hoạch bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn và sửa chữa tất cả các trang thiết bị y tế trong Bệnh viện theo quy định của pháp luật.

– Tổ chức thanh lý tài sản, máy móc, thiết bị, y dụng cụ không còn sử dụng được của các khoa, phòng trong bệnh viện và phối hợp các khoa, phòng liên quan để điều chuyển tài sản, trang thiết bị y tế còn sử dụng được.

  1. Tình hình nhân sự

Nhân sự phòng gồm 11 người:

– 01 Phó trưởng phòng điều hành.

– 10 nhân viên.

  1. Phương hướng phát triển

– Hoàn thành tốt công tác đấu thầu, mua sắm trang thiết bị y tế hàng năm theo đúng kế hoạch mà Ban Giám Đốc đã duyệt, đảm bảo đúng tiến độ và quy định pháp luật.

– Đẩy mạnh việc đưa ứng dụng Công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý trang thiết bị y tế toàn Bệnh viện.

– Xây dựng phương án lắp đặt, cải tạo máy theo quy phạm Việt Nam, tiêu chuẩn Việt Nam để trình cấp trên phê duyệt theo thẩm quyền.

– Tiếp tục thực hiện bồi dưỡng năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên của phòng về công tác quản lý nhà nước để nâng cao tay nghề.

– Kiện toàn, hoàn thiện tổ chức, bộ máy của phòng.