Điều chỉnh, bổ xung trong xét tuyển viên chức năm 2022

Điều chỉnh bổ xung Thông báo xét tuyển viên chức tại Bệnh viện đa khoa Vân Đình

 

Điều chỉnh bổ xung một số nội dung Kế hoạch xét tuyển viên chức tại Bệnh viện đa khoa Vân Đình năm 2022

QĐ 2838 điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Kế hoạch Xét tuyển viên chức vào làm việc tại Bệnh viện đa khoa Vân Đình

 TB 2839 điều chỉnh, bổ sung Thông báo xét tuyển viên chức tại Bệnh viện đa khoa Vân Đình

Trả lời