BAN GIÁM ĐỐC

BAN GIÁM ĐỐC ĐƯƠNG NHIỆM

TS.BS. Nguyễn Khuyến

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

     BS.CKI.Chu Xuân Văn                               BS.CKI.Nguyễn Như Nhị                                BS.CKI.Nguyễn Huy Thông 

           PHÓ GIÁM ĐỐC                                         PHÓ GIÁM ĐỐC                                              PHÓ GIÁM ĐỐC