PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

TẬP THỂ PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

 1. Thông tin chung

Tên khoa/ phòng: Phòng Kế hoạch tổng hợp.

 • – Số điện thoại: 0433.882.211
 • – Địa chỉ liên hệ: Tòa Nhà A1- Bệnh viện đa khoa Vân Đình.

Lịch sử phát triển: Phòng thành lập năm 1957.

 • – Về mặt tổ chức: là phòng nghiệp vụ bao gồm cả thành phần và chức năng của bộ phận nghiệp vụ, điều dưỡng.
 • – Kết quả hoạt động nổi bật của thời kỳ này là duy trì hoạt động chuyên môn và thực hiện các quy chế bệnh viện. Duy trì hoạt động Nhà thương Vân Đình và sau đó là hoạt động của Bệnh viện đa khoa Vân Đình hạng II.
 • – Năm 2010 tách bộ phận Điều dưỡng từ phòng Kế hoạch tổng hợp ra thành phòng Điều dưỡng hoạt động độc lập.
 • – Năm 2008, bệnh viện được công nhận là Bệnh viện hạng II của Sở Y tế với nhiều khoa, phòng và chức năng nhiệm vụ đa dạng hơn.

Lãnh đạo qua các thời kỳ (bổ sung các mốc thời gian):

 1. Trần Đăng Tâm – Trưởng phòng.
 2. Hoàng Đình Thiệu – Trưởng phòng.
 3. Lê Tôn Hải – Trưởng phòng.

Tổ chức nhân sự: Tổng số: 03, trong đó: 

 • – BSCKI: 01.
 • – Chuyên viên: 01.
 • – Điều dưỡng: 01.
 1. Chức năng, nhiệm vụ:

Phòng kế hoạch tổng hợp của Bệnh viện là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:

 • – Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng.
 • – Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế Bệnh viện.
 • – Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệm vụ chuyên môn Bệnh viện.
 • – Hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Bệnh viện.
 • – Tổ chức theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế Bệnh viện để báo cáo Giám đốc xem xét, chỉ đạo.
 • – Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các Trường để tổ chức thực hành cho học viên.
 • – Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn Bệnh viện.
 • – Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh của bệnh viện.
 • – Phối hợp với các khoa phòng để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.
 • – Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của Bệnh viện và quy định của Nhà nước.
 • – Duy trì tốt chế độ lưu trữ, bệnh án… luôn được sắp xếp bảo quản theo thứ tự, đúng quy định, đảm bảo an toàn, dễ khai thác phục vụ tốt công tác sao chép, xác nhận bệnh, phẫu thuật, thương tích điều trị tại Bệnh viện, bộ phận thống kê lưu trữ đã tích cực trong thu thập, lưu trữ số liệu thống kê làm báo cáo kịp thời khi có lệnh của cấp có thẩm quyền.
 • – Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện.
 • – Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện.
 • – Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường.