THI VÀ XÉT THĂNG HẠNG CDNN VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH Y TẾ, DÂN SỐ

Nội dung ôn tập vòng 1 kỳ thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành y tế, dân số đối với viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội năm 2022.

Download: 1. Quyết đinh: 10464/QĐ-HDTH : qdsnv-10464- 2022-01

2. Nội dung ôn tập: Phụ lục 1 – QD10464 ; Phụ lục 2.1 – QD10464 ; Phụ lục 2.2 – QD10464 ; Phụ lục 3 – QD10464